Saturday, April 10, 202111:34 AM(View: 2)
LN膼: 膼芒y l脿 c岷 nghi峄噈 th峄 hai c峄 b脿 Tr芒m Ph岷 (t锚n th岷璽). B脿 l脿 m峄檛 c瓢 d芒n c峄 th脿nh ph峄 Midway City, thu峄檆 Orange County, California. B脿 c农ng l脿 m峄檛 trong c谩c kh谩ch h脿nh h瓢啤ng 膽i vi岷縩g 膼峄ヽ M岷 Guadalupe v脿o th谩ng 2 n膬m 2007 v峄玜 qua. B脿 chia s岷 cho c岷 nh贸m trong l煤c 膽i xe bu媒t 膽峄 t峄沬 th膬m th脿nh ph峄 Cholula v脿 Puebla, Mexico.
Friday, April 9, 20211:16 PM(View: 6)
Ngu峄搉: ChildrenofMedjugorje.com 1. C岷 nghi峄噈 cu峄檆 膽峄漣 Cha Mark: Khi 膽i xu峄憂g n煤i Krizevac sau ch岷穘g 膽脿ng th谩nh gi谩, ch峄 n峄 tu Briege thu岷璽 l岷 cho t么i ph岷 ti岷縫 theo c峄 c芒u chuy峄噉 nh瓢 sau:
Friday, April 9, 202111:57 AM(View: 6)
Ngu峄搉: Medjugorje Magazine Theo b谩o Medjugorje Magazine th矛 b脿 Susan 膽瓢峄 g峄峣 l脿 鈥淣g瓢峄漣 V么 膼峄媍h C峄 C谩c Linh H峄搉 峄 Luy峄噉 Ng峄鈥. Khi b脿 Susan n贸i v峄 c谩c linh h峄搉 th矛 b脿 n贸i thao thao b岷 tuy峄噒. Tr瓢峄沜 khi qua 膽峄漣, LM Stephen Barham nh岷璶 x茅t v峄 b脿 Susan nh瓢 sau: 鈥淏脿 Susan Tassone lu么n nh岷痗 膽岷縩 c谩c linh h峄搉 峄 luy峄噉 ng峄, 膽么i l煤c b脿 岷 l脿m cho ta m峄廼...
Friday, April 9, 20217:21 AM(View: 17)
Ngu峄搉: Vi峄噒 B谩o Nh岷璽 b谩o Vi峄噒 B谩o, xu岷 b岷 t岷 qu岷璶 Orange (Cam), mi峄乶 nam California, s峄 ph谩t h脿nh th峄 B岷 ng脿y 26-6-2004, 膽茫 膽膬ng t岷 h矛nh ch峄 v脿 ch煤 th铆ch 鈥淗脌NH H漂茽NG T漂峄G 膼峄– M岷糕. LM Nguy峄卬 Thanh S啤n, DCCT 膽茫 膽i trong nh贸m c峄 ch煤ng t么i n膬m 2004.
Friday, April 9, 20216:43 AM(View: 16)
NG脌Y 24/6/2021 L脌 K峄 NI峄哅 40 N膫M NG脌Y 膼峄– M岷 HI峄哊 RA T岷營 LINH 膼峄夾 MEDJUGORJE, NUOC BOSNIA/HERZEGOVINA(1981-2021). XIN H脙Y C岷 NGUY峄哊!
Friday, April 9, 20216:30 AM(View: 11)
脭ng Albert Clark l脿 m峄檛 ng瓢峄漣 b岷 M峄 m脿 ch煤ng t么i g岷穚 trong cu峄檆 h脿nh h瓢啤ng 膽岷縩 v霉ng Betania, n瓢峄沜 Venezuela, Nam M峄. Tuy 峄 Betania, Nam M峄 nh瓢ng c贸 膽i峄乽 l岷 l霉ng l脿 ch煤ng t么i g岷穚 nhau v脿 lu么n chia s岷 v峄沬 nhau v峄 c谩c 啤n l脿nh m脿 Ch煤a v脿 膼峄ヽ M岷 Maria ban cho 峄 Medjugorje, Nam T瓢. Sau m峄梚 b峄痑 c啤m chi峄乽, ch煤ng t么i th瓢峄漬g hay ng峄搃 n贸i chuy峄噉...
Friday, April 9, 20216:00 AM(View: 10)
B脿 M岷 Nguy峄卬 峄 trong gi谩o ph岷璶 Orange, California. B脿 c贸 cu峄檆 膽峄漣 long 膽ong, v岷 v岷, bu峄搉 nhi峄乽 h啤n vui. T铆nh b脿 hi峄乶 l脿nh v脿 d峄媢 d脿ng. B脿 tham gia c岷 nguy峄噉 v峄沬 nh贸m Canh T芒n 膼岷穋 S峄g c峄 gi谩o x峄 St Polycarp h脿ng tu岷 膽峄 ca ng峄 v脿 c岷 xin 啤n Ch煤a.
Thursday, April 8, 20211:44 PM(View: 26)
Sau 膽芒y l脿 ph岷 chia s岷 c岷 nghi峄噈 c峄 B脿 Leyna L瓢u. B脿 膽茫 膽i h脿nh h瓢啤ng 膼峄ヽ M岷 Medjugorje, Nam T瓢 v脿 nh岷璶 膽瓢峄 啤n ch峄痑 l脿nh cho b岷 th芒n v脿 cho con trai. B脿 膽茫 chia s岷 c岷 nghi峄噈 trong Th谩nh l峄 ng脿y 29/11/2005 tr瓢峄沜 s峄 hi峄噉 di峄噉 c峄 LM Nguy峄卬 Trung T芒y v脿 70 ng瓢峄漣 trong c谩c nh贸m h脿nh h瓢啤ng. (Kim H脿)
Thursday, April 8, 20211:08 PM(View: 28)
LN膼: 膼芒y l脿 c岷 nghi峄噈 ch芒n th脿nh c峄 c么 Kim Anh, x瓢峄沶g ng么n vi锚n c峄 Radio Gi峄 C峄 M岷. C么 膽茫 l脿m ch峄﹏g cho Ch煤a nhi峄乽 l岷, tr瓢峄沜 nhi峄乽 nh贸m c岷 nguy峄噉 kh谩c nhau. Xin t岷 啤n Ch煤a. M峄檛 ph岷 c岷 nghi峄噈 c峄 c么 Kim Anh 膽茫 膽瓢峄 ph谩t thanh tr锚n Radio Gi峄 C峄 M岷 (GCM 376, ph谩t thanh ng脿y 29 th谩ng 12 n膬m 2005).
Thursday, April 8, 20211:04 PM(View: 23)
LTS: 膼芒y l脿 c岷 nghi峄噈 c峄 c么 Nguy峄卬 Th峄 H脿, m峄檛 ng瓢峄漣 con c峄 qu锚 h瓢啤ng 膽i h峄峜 v脿 lao 膽峄檔g 峄 Nam H脿n (Korea). Gwangju, H脿n Qu峄慶 ng脿y 8.4.2021, Ch脿o c么 Kim H脿, Ch煤ng con l脿 nh峄痭g sinh vi锚n v脿 lao 膽峄檔g t岷 Nam H脿n (Korea). L脿 nh峄痭g 膽峄゛ con c峄 Ch煤a, n锚n 膽i 膽芒u c农ng mong mu峄憂 m矛nh g岷 nh脿 th峄, ho岷穋 C峄檔g 膼o脿n ng瓢峄漣 Vi峄噒. (膼贸 l脿 th峄漣 gian g岷 膽芒y th么i 岷)

C贸 饾煏 饾悅饾悮虂饾悳饾悺 饾悂饾惃虃虂 饾悡饾悺饾悽虂 饾悐饾悺饾惃虃饾惂饾悹 饾悆饾惍虁饾惂饾悹 膼饾悶虃虂饾惂 饾悡饾悽饾悶虃虁饾惂

Tuesday, March 23, 20212:42 PM(View: 54)
BEDEPC贸 饾煏 饾悅饾悮虂饾悳饾悺 饾悂饾惃虃虂 饾悡饾悺饾悽虂 饾悐饾悺饾惃虃饾惂饾悹 饾悆饾惍虁饾惂饾悹 膼饾悶虃虂饾惂 饾悡饾悽饾悶虃虁饾惂

M峄檛 ng瓢峄漣 cho d霉 l脿 kh么ng c贸 ti峄乶 c农ng v岷玭 c贸 th峄 cho ng瓢峄漣 kh谩c 7 th峄:

1. B峄 th铆 b岷眓g v岷 m岷穞:
Con c贸 th峄 cho ng瓢峄漣 kh谩c v岷 m岷穞 t瓢啤i c瓢峄漣 ni峄乵 n峄.

2. B峄 th铆 b岷眓g l峄漣 n贸i:
Con c贸 th峄 cho ng瓢峄漣 kh谩c nh峄痭g l峄漣 c峄 v农 kh铆ch l峄, l峄漣 an 峄, l峄漣 khen ng峄, l峄漣 khi锚m t峄憂 v脿 l峄漣 n贸i 岷 谩p.

3. B峄 th铆 b岷眓g t岷 l貌ng:
H茫y m峄 r峄檔g t岷 l貌ng v脿 膽峄慽 x峄 ch芒n th脿nh v峄沬 ng瓢峄漣 kh谩c.

4. B峄 th铆 b岷眓g 谩nh m岷痶:
Con h茫y d霉ng 谩nh m岷痶 thi峄噉 媒 膽峄 nh矛n ng瓢峄漣 kh谩c.

5. B峄 th铆 b岷眓g h脿nh 膽峄檔g:
Con d霉ng h脿nh 膽峄檔g 膽峄 膽i gi煤p 膽峄 ng瓢峄漣 kh谩c.

6. B峄 th铆 b岷眓g ch峄 ng峄搃:
Khi 膽i xe hay thuy峄乶, c贸 th峄 膽em ch峄 ng峄搃 c峄 m矛nh t岷穘g cho ng瓢峄漣 kh谩c.

7. B峄 th矛 b岷眓g n啤i 峄:
膼em ph貌ng 峄 tr峄憂g kh么ng s峄 d峄g cho ng瓢峄漣 kh谩c ngh峄 ng啤i.

Ch峄 c岷 d瓢峄g th脿nh 7 th贸i quen n脿y th矛 ph瓢峄沜 膽峄ヽ s岷 膽岷縩 v峄沬 ng瓢峄漣 膽贸 nh瓢 h矛nh v峄沬 b贸ng! (ST)
May be an image of 1 person, standing and outdoors
svg%3e
Kim Ha